1. രംഗി

      • നാ. നിറംപകരുന്ന, ചായമടിക്കുന്ന
      • നാ. വികാരാവേശമുള്ള
X