1. രംഗിത

      • നാ. നിറംപിടിപ്പിച്ച
      • നാ. ആകര്‍ഷകമായ
X