1. രംഭം

   • നാ. മുള
   • നാ. പൊടി
   • നാ. താങ്ങ്
   • നാ. വടി
   • നാ. അലര്‍ച്ച
 2. രാംഭം

   • നാ. സന്യാസിമാരും മറ്റും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ദണ്ഡ്
   • നാ. മുളങ്കമ്പ്
X