1. രംഭോരു

      • നാ. "വാഴത്തടിപോലെ രൂപഭംഗിയുള്ള തുടകളോടുകൂടിയവള്‍", സുന്ദരി
X