1. രക്തം

   • നാ. കുങ്കുമം
   • നാ. ചോര
   • നാ. സിന്ദൂരം
   • നാ. രാഗമുള്ളത്, ചെമന്ന നിറമുള്ളത്
   • നാ. ചെമന്ന നിറം, കടുംചെമപ്പ്
 2. ഋക്ഥം

  സം.

   • നാ. സ്വര്‍ണം
   • നാ. ധനം (മരണാനന്തരമുള്ളത്)
X