1. രക്തകണകം

      • നാ. രക്തത്തിലെ സൂക്ഷ്മകണം (ചുവന്നതും വെളുത്തതും)
X