1. രക്തചന്ദനം

   • നാ. കുങ്കുമം
   • നാ. പത്തംഗം
   • നാ. ചെമന്ന ചന്ദനം
   • നാ. പതുമുകം
X