1. രക്തത്തുടുപ്പ്

      • നാ. അധികമായ ചോരയോട്ടംകൊണ്ടു ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെമപ്പ്, രക്തപ്രസാദം
X