1. റംസാന്‍

    അറ.

      • നാ. ഇസ്ലാമികവര്‍ഷത്തിലെ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം
      • നാ. നൊയ്മ്പു മാസം
X