1. റബ്ബര്‍

  ഇം.

   • നാ. റബ്ബര്‍മരക്കറയില്‍നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൃത്രിമപദാര്‍ഥം
   • നാ. റബ്ബര്‍ക്കറ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മരം
   • നാ. എഴുത്തുമായ്ക്കാന്‍ റബ്ബര്‍കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണം
X