1. റബ്ബ്

    അറ.

      • നാ. ഈശ്വരന്‍
      • നാ. യജമാനന്‍
X