1. റവ

    ഹി.

      • നാ. ചെറിയ തരികളായി പൊടിച്ച ഗോതമ്പോ മറ്റേതെങ്കിലും ധാന്യമോ
X