1. റസൂല്‍

    അറ.

      • നാ. ദൂതന്‍, സന്ദേശഹരന്‍
X