1. റാത്തല്‍

    അറ.

      • നാ. ത്രാസ്
      • നാ. തൂക്കത്തിന്‍റെ ഒരു അളവ്
X