1. റാന്തല്‍

    ഇം.

      • നാ. കണ്ണാടിച്ചില്ലിട്ട ഒരുതരം മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്
X