1. റാലി

    ഇം.

      • നാ. ഒരു കാര്യത്തിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ചു കൂടുക, സമേളിക്കുക
X