1. റാസ

    സുറി.

      • നാ. ഒരു സുറിയാനി കുര്‍ബാന
X