1. റിക്ഷ

    ജാ.

      • നാ. രണ്ടോ മൂന്നോ ചക്രത്തിന്മേല്‍ ചലിക്കുന്ന ചെറിയ വാഹനം
X