1. റിമാന്‍ഡ്

    ഇം.

      • നാ. താത്കാലികമായ തടവ്
X