1. റിഹേഴ്സല്‍

    ഇം.

      • നാ. നാടകത്തിനും മറ്റുമുള്ള പരിശീലനം
      • നാ. പരീക്ഷണാര്‍ഥം നടത്തുന്ന മുന്‍കൂട്ടിയുള്ള അവതരണം
X