1. റീം

    ഇം.

      • നാ. ഒരു പ്രത്യേക അളവിലുള്ള കടലാസ്സുകെട്ട്
X