1. റീഡര്‍

    ഇം.

      • നാ. പാഠപുസ്തകം
      • നാ. സര്‍വകലാശാലാ അധ്യാപകന്‍ (പ്രാഫസ്സറുടെയും ലക്ചററുടെയും മധ്യേ വരുന്ന ഒരു തസ്തിക)
X