1. ലംഗം

      • നാ. ചേര്‍ച്ച
      • നാ. മുടന്ത്
      • നാ. സംഗമം
X