1. ലംബ

      • വി. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
      • വി. നീളമുള്ള
X