1. ലംബകര്‍ണം

   • നാ. ആട്
   • നാ. കഴുത
   • നാ. ആന
   • നാ. അഴിഞ്ഞില്‍
   • നാ. പരുന്ത്
   • നാ. രണഗീതപ്പക്ഷി, ഒരുതരം കങ്കപക്ഷി
X