1. ലംബമാന

      • വി. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, ആശ്രയിക്കുന്ന
X