1. ലംബോഷ്ഠം

      • നാ. "തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചൊടിയുള്ളത്", ഒട്ടകം
X