1. ലംഭം

   • നാ. ശകാരം
   • നാ. കണ്ടുമുട്ടല്‍
   • നാ. ലാഭം
   • നാ. നിന്ദ
 2. ലംബം

   • നാ. കൈക്കൂലി
   • നാ. വണ്ടാരങ്കോഴി
   • നാ. ഞാന്നുകിടക്കല്‍
   • നാ. ഒരു ആധാരരേഖയിന്മേല്‍ മട്ടമായിവരയ്ക്കുന്ന രേഖ
   • നാ. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു (മാല)
X