1. ലംഭിത

   • വി. കൊടുക്കപ്പെട്ട
   • വി. നിയുക്തമായ
   • വി. ലഭിക്കപ്പെട്ട
   • വി. പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട
   • വി. പോഷിതമായ
   • വി. അഭിസംബോധിതമായ
 2. ലംബിത

   • വി. തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
X