1. ലകുടം

   • നാ. ചെമന്ന അരളി
   • നാ. കുറുവടി, ഗദ
 2. ലഗൂഡം

   • നാ. കുറുവടി
   • നാ. ചെമന്ന അരളി
X