1. ലക്കം

      • നാ. അക്കം, അടയാളം
      • നാ. വൃത്താന്തപത്രങ്ങള്‍, ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ ഒരു തവണത്തെ പതിപ്പ്
      • നാ. ലക്ഷം
X