1. ലക്കോട്

    ഹി.

      • നാ. മടക്കിയ എഴുത്ത്, കത്ത്
      • നാ. കത്ത് അടക്കംചെയ്യാനുള്ള കൂട്, കവര്‍
X