1. ലക്ക്

   • നാ. ലാക്ക്, ഉന്നം
   • നാ. ബോധം, ബോധമുള്ള അവസ്ഥ (പ്ര.) ലക്കും ലഗാനും ഇല്ലാത്ത
 2. ലാക്ക്

   • നാ. അടയാളം
   • നാ. ഉന്നം
   • നാ. താക്ക്
X