1. ലക്ചറര്‍

    ഇം.

      • നാ. പ്രഭാഷകന്‍
      • നാ. സര്‍വകലാശാലയിലെയോ കോളേജിലേയോ അധ്യാപകരുടെ പദവികളില്‍ ഒന്ന്
X