1. ലക്ഷക

      • വി. സൂചിപ്പിക്കുന്ന, കുറിക്കുന്ന
      • വി. പരോക്ഷമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന
X