1. ലക്ഷകം

      • നാ. ലക്ഷം
      • നാ. സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പരോക്ഷമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്
      • നാ. ശബ്ദത്തിന്‍റെ ഒരു വിഭാഗം, ലക്ഷണാവൃത്തിയോടുകൂടിയത്
X