1. ലക്ഷണം

   • നാ. പ്രമാണം
   • നാ. അടയാളം
   • നാ. പ്രഭാവം
   • നാ. ഇനം, തരം
   • നാ. തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധി, പ്രത്യേകത
   • നാ. രൂപവിശേഷം, എപ്രകാരം കാണപ്പെടുന്നു എന്നത്
   • നാ. പ്രത്യേകഗുണം
   • നാ. നിര്‍വചനം, സൂക്ഷ്മവിവരണം
   • നാ. പേര് പദവി തുടങ്ങിയവ
   • നാ. ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന, ശകുനം
   • നാ. രോഗസൂചന
   • നാ. വണ്ടാരംകോഴി. (പ്ര.) ലക്ഷണംപറയുക = മുഖവും മറ്റും നോക്കി ഫലം പറയുക, സൂചനകള്‍ കണ്ടു വരാനിരിക്കുന്നതു മുന്‍കൂട്ടിപറയുക
X