1. ലക്ഷണി

      • വി. അടയാളങ്ങളുള്ള, ലക്ഷണമുള്ള
X