1. ലക്ഷണ്യ

      • വി. അടയാളമായി വര്‍ത്തിക്കുന്ന
      • വി. ശുഭലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ
X