1. ലക്ഷദീപം

      • നാ. ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷം ദീപങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ചു കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ്
X