1. ലക്ഷനയുക്ത

      • വി. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ള
      • വി. ലക്ഷണങ്ങള്‍ എല്ലാം തികഞ്ഞ
X