1. ല1

  ല്-അ

   •   ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, അര്‍ധസ്വരങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തേത്. താലവ്യം.
 2. ല2

   • നാ. വൃത്ത. ലഘു, ഒറ്റമാത്രകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാവുന്ന അക്ഷരത്തെ കുറിക്കുന്ന ചിഹ്നം
 3. ലാ, ലോ

  ഇം.

   • നാ. നിയമം
X