1. വ­ിച്ചമത

      • നാ. വ­ിമരം മുറിച്ചെടുത്ത ഖണ്ഡം
X