1. വംഗം1

   • നാ. ബംഗാള്‍
 2. വംഗം2

   • നാ. കുയില്‍
   • നാ. തക്കാരി വഴുതിന
   • നാ. കുരുപ്പരുത്തി
   • നാ. ഈയം (കറുത്തീയമോ വെളുത്തീയമോ)
X