1. വംശകം

      • നാ. അകില്‍
      • നാ. മുളയുടെ മുട്ട്
      • നാ. ഒരുതരം കരിമ്പ്
X