1. വംശകരന്‍

      • നാ. വംശകര്‍ത്താവ്, വംശം നിലനിര്‍ത്തുന്നവന്‍
X