1. വംശജ

      • വി. വംശത്തില്‍ ജനിച്ച
      • വി. ഉത്തമകുലത്തില്‍ ജനിച്ച
      • വി. മുളകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ
X