1. വംശഭൃത്ത്

      • നാ. വംശം പുലര്‍ത്തുന്നവന്‍
X