1. വംശരോചന

      • നാ. മുളയുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്നതും ഗോരോചനയ്ക്കു തുല്യവുമായ ഒരു ഔഷധം
X