1. വംശാങ്കുരം

      • നാ. ഇല്ലിക്കൂമ്പ്, മുളങ്കൂമ്പ്
      • നാ. കുലത്തിന്‍റെ പുതിയ പൊടിപ്പായിട്ടുള്ളവന്‍
X